စာမ်က္ႏွာ

August 17, 2010

ခရီးသြားလူႀကီးမင္းမ်ား၏ feedbacks မ်ားေပးပို ့ရန္ လိပ္စာမ်ား

မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ေရႊမႏၱလာခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ေ၀ဖန္ထင္ၿမင္ခ်က္၊ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ေပးလိုပါက အထူးပင္

ဖိတ္ေခါအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ။ ေပးပို ့သည့္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို ့ေရႊမႏၱလာခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ တတ္နိုင္သေလာက္

ၿပဳၿပင္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ငန္း၏ website

http://shwemandalar.com/ တြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္၏ blog ၿဖစ္သည့္

www.shwe-mandalar.blogspot.com တြင္လည္းေကာင္း၊ email address ၿဖစ္သည့္

shwemandalar.express@gmail.com သို ့လည္းေကာင္း ေပးပို ့

့နိုင္ပါသည္။ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။


ေရႊမႏၱလာ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မွဳအသင္း

No comments:

Post a Comment