စာမ်က္ႏွာ

August 17, 2010

ေရႊမႏၱလာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လက္မွတ္ အေရာင္းငွာနမ်ား

လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနမ်ား ၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား


ရန္ကုန္

ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးကြင္း
- ၀၉-၅၀၄၂၆၄၄

- ၀၉-၈၇၀၂၅၇၇

- ၀၉-၆၅၂၀၃၆၄

- ၀၁-၇၀၁၆၁၅

- ၀၁-၇၀၆၀၇၁

ေအာင္ဆန္းကြင္း
- ၀၁- ၇၁၀၅၃၇

- ၀၁- ၇၀၄၁၅၈ေနျပည္ေတာ္

ေဘာဂသီရိ ကား၀င္း
- ၀၆၇- ၃၈၂၈၆

ျမဳိ႕မေစ်း
- ၀၆၇ – ၄၂၀၈၅၉မႏၱေလး

ကၽြဲဆည္ကန္အေ၀းေျပး၀င္း
- ၀၂- ၈၀၈၄၂

- ၀၂ – ၇၁၉၃၄

- ၀၉- ၆၈၁၅၃၇

- ၀၉- ၂၀၃၅၈၁၄

မႏၱေလးျမဳိ႕တြင္း
- ၀၂-၇၃၂၁၁

- ၀၉- ၂၂၂၀၀၆၉ျပင္ဦးလြင္
- ၀၉-၂၂၀၁၀၀၆

- ၀၈၅- ၂၂၅၁၅

- ၀၈၅- ၂၂၀၈၁

- ၀၈၅- ၂၃၃၀၉
မိတီၳလာ
- ၀၆၄- ၂၄၃၀၆

No comments:

Post a Comment