စာမ်က္ႏွာ

August 17, 2010

ေရႊမႏၱလာ ခရီးစဥ္မ်ား

ေရႊမႏၱလာ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွ ခရီးသည္မ်ား သက္ေတာင့္ သက္သာ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ သြားလာနုိင္ေစရန္အတြက္

ရန္ကုန္ – မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ – ျပင္ဦလြင္၊ ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ – မိထၱီလာ၊ မႏၱေလး – ေနျပည္ေတာ္၊

မႏၱေလး – မိထီၱလာ ခရီးစဥ္မ်ားကုိ ေနစဥ္ေျပးဆြဲေပးေနပါသည္။


ခရီးစဥ္မ်ား ၀န္ေဆာင္မွဳႏွဳန္းထား

ရန္ကုန္-မႏၱေလး ၁၀၄၀၀ က်ပ္

ရန္ကုန္-ေနၿပည္ေတာ္ ၅၉၀၀ က်ပ္

ရန္ကုန္-ၿပင္ဦးလြင္ ၁၁၄၀၀ က်ပ္

ရန္ကုန္-မိတၳီလာ ၈၅၀၀ က်ပ္

မႏၱေလး-ေနၿပည္ေတာ္ ၄၉၀၀ က်ပ္

မႏၱေလး-မိတၳီလာ ၃၀၀၀ က်ပ္

No comments:

Post a Comment